Dievčatko z lotosu

divadlo

V rámci dramaturgickej koncepcie sa autorka opiera o vybrané diela z východnej kultúry, predovšetkým z krajín Indie a Japonska. V umeleckej koncepcii vystavala príbeh dievčatka, ktoré tak ako lotos pri svojom zrode, musí v živote prekonať isté prekážky a zažiť aj ťažké chvíle, aby dosiahla poznanie seba samej, konkrétne aby našla svoj domov, sebahodnotu. Inšpirácia lotosovým kvetom a jeho cestou nad hladinu vody je pre ňu metaforickým vyjadrením hľadania seba samého, uvedomenia si seba, svojej sebahodnoty.

Toto uvedomenie a nastavenie si svojich hraníc je v rannom veku dieťaťa veľmi dôležité. To, čo sa ako malé dieťa naučí, ho totiž povedie celý život. Príbeh dievčatka z lotosu, ktoré sa narodí v ťažkých životných podmienkach a musí prekonať veľa skúšok a hlavne si veriť, má byť motiváciou, pozitívnym vzorom a hrdinkou pre malých divákov. Autorka chce rovnako poukázať na vzťah k planéte Zem, zvieratám a všetkému živému. Považuje tento odkaz za veľmi naliehavý pre budúcu generáciu a našu Zem. 

Napísanie divadelnej hry podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

AUTORKA

Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD.

S láskou či bez? Sexuálne príbehy starých kultúr

divadlo, LUNA storytelling

Naším zámerom je priniesť divákovi (nielen) mladého veku rozšírený pohľad na sexualitu z uhlov rôznych kultúr a dejín. Zámerom je vyvolať u diváka pocit sebaprijatia a tolerancie, aj pri vlastnej inakosti, prijatie svojich túžob a orientácie bez hanby a bez pocitu izolácie a obviňovania seba sa.

Priniesť mu pochopenie a prijatie, že v tom nie je sám a že v dejinách ľudstva sa stretávame s rôznymi názormi, skúsenosťami a praktikami v tejto oblasti. Rozšíriť obzor, že sexualita nie je len taká, akú ju poznajú z pornografie. Pretože (žiaľ) pornografia, je častokrát jediný zdroj poznávania sexuálnych praktík v mladom veku.

Cieľom projektu je vytvorenie inscenácie spojenej s diskusiou s odborníkom na sexualitu (do projektu sme prizvali psychológa Petra Teličáka). Cieľom diskusie je analýza a rozprava o zdravých hraniciach v sexualite, spoločne sa zamyslieť na tému sexualita vo vzťahu a jej úloha.

Fotografia: Tomasz Schaefer

V spoločnej diskusii nie je naším cieľom odhaľovať alebo analyzovať intímne problémy jednotlivcov ani sa ich na ne verejne pýtať. Chceme, aby súkromie ostalo zachované, nechceme medzi divákmi vzbudzovať pocit hanby alebo výsmechu.

Ideové východiská projektu sa opierajú o štúdium odbornej literatúry z oblasti dejín a kulturológie z dostupných zdrojov. Materiály a podklady o sexualite napríklad v starovekom Grécku, v prvých slovanských spoločenstvách – pohanských i kresťanských, v Bhutáne, Japonsku atď. boli predmetom nášho výskumu a zberu, z ktorých následne vznikol ideový scenár.

Fotografia: Tomasz Schaefer

Hlavným organizátorom projektu je o.z. Cult Creative, no nevylučujeme aj spoluprácu s iným združením, ktoré sa venuje téme sexuality či aj domáceho násilia. Táto spolupráca ako aj odborná garancia fundovaného psychológa je predmetom nášho hľadania a komunikácie, (žiaľ, z dôvodu epidémie pozastavená), no budeme v hľadaní pokračovať naďalej, aby sme do začiatku realizácie túto tému čo najodbornejšie konzultovali.

Celkový prínos projektu vidíme v otvorení tejto častokrát tabuizovanej témy prostredníctvom divadelnej inscenácie, vrámci ktorej s humorom a nadhľadom priblížime problematiku sexuality.
Následne v spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede na otázky tolerancie a sebaprijatia v oblasti sexuality.

Túto divadelnú hru podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

PREMIÉRA
TVORCOVIA

18. júl 2021

Dramaturgia, scenár: Naďa Uherová
Scénografia a kostýmy: Lucia Svobodová
Réžia: Naďa Uherová
Svetlo/video: Tomasz Schaefer
Hrajú: Lucia Svobodová, Filip Štrba
Produkcia: Magdaléna Čisárová
Hudobná spolupráca: Denisa Uherová